Pentikäisten sukuseura ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pentikäisten sukuseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Pentikäisten sukuseuran (jäljempänä sukuseura) tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä suvun eri haarojen välillä ottaen huomioon suvun mies- että naispuolisten jäsenten jälkeläiset ja heidän aviopuolisonsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura:

 • tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa
 • hankkii, järjestää ja tallentaa tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia sekä muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista
 • laatii sukutauluja ja julkaisee sukua koskevia tietoja
 • kokoaa ja tallentaa kirjeenvaihtoa, esineitä ja julkaisuja
 • järjestää sukukokouksia, juhlia ja retkiä
 • lujittaa sukuhenkeä ja yhteistuntoa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja.
Omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Sukuseuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen
sukuseuran toimintaan osallistuville.

3 § SUKUSEURAN JÄSENET
Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen, jolla on siteitä Pentikäisten sukuun ja joka haluaa liittyä sukuseuraan.
Sukuneuvosto hyväksyy seuran jäseneksi suvun jäsenen, joka on suorittanut liittymismaksun ja pystyy
selvittämään siteensä sukuun.
Jäsenyys lakkaa kuoleman, eroanomuksen tai erottamisen kautta.
Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle tai eroamisesta
on ilmoitettava merkittäväksi sukuseuran pöytäkirjaan.
Jäsen katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kolmena peräkkäisenä
vuotena. Eronnut jäsen voidaan ottaa takaisin jäseneksi, kun hän maksaa erääntyneet jäsenmaksunsa.

Sukuneuvosto voi erottaa jäsenen, jos hän toiminnallaan on vaikeuttanut sukuseuran toimintaa.
Erottamispäätöksestä voi jäsen 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan valittaa kirjallisesti
sukuneuvostolle, jonka on otettava erottamiskysymys käsiteltäväksi seuraavassa sukukokouksessa,
jolla on lopullinen päätäntävalta.

Kunniajäseneksi voi sukukokous sukuneuvoston esityksestä kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut sukuseuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

4 § HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvosto, johon kuuluu sukukokouksessa valittu suvun esimies ja varaesimies sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
Sukuneuvoston esimiehen ja varaesimiehen toimikausi on kolme (3) vuotta ja kaikkien sukuneuvoston varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kuusi (6) vuotta.
Sukuneuvoston muista varsinaisista jäsenistä eroaa ensi kerralla arvan mukaan kolme (3) ja varajäsenistä
yksi (1). Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta :

 • taloudenhoitajan
 • sihteerin
 • arkistonhoitajan
 • muut tarpeelliset toimihenkilöt
  Sukuneuvostolla on oikeus määrätä toimihenkilöille suoritettavat palkkiot.

Sukuneuvosto kokoontuu esimiehen tai hänen estyneenä ollessaan varaesimiehen kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii.
Sukuneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, esimies tai varaesimies mukaan
luettuna on läsnä. Koolle kutsumistavasta päättää sukuneuvosto ensimmäisessä kokouksessaan
varsinaisen sukukokouksen jälkeen.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka luetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja voidaan kiireellisissä tapauksissa hyväksyä samassa kokouksessa.

5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa esimies tai varaesimies, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan
kanssa.

6 § TOIMIKUNNAT
Sukuneuvoston alaisuudessa toimii sen nimeämät toimikunnat:

 • julkaisutoimikunta (sukulehti ym. tiedotteet)
 • muut sukuneuvoston nimeämät toimikunnat tarpeen mukaan
  Toimikunnat vastaavat omien sektoriensa tehtävien hoidosta itsenäisesti hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Toimikunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan
  ja kokouksista on pidettävä erillistä pöytäkirjaa, jotka liitetään sukuseuran hallintoon vuosittain.

7 § TILIT
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Sukuneuvoston päättävänä elimenä toimii sukukokous, joka pidetään joka kolmas vuosi kesä-elokuussa.
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran sukuneuvosto niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen sukukokous on kutsuttava koolle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä kun pyyntö on saatettu tiedoksi sukuneuvostolle.

9 § VARSINAINEN SUKUKOKOUS:
Sukuseuran varsinaisen sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystä ole vaadittu ja kannatettu.

Kokouskutsussa on mainittava alla olevat sääntömääräiset asiat sekä mahdollisesti muut tärkeät asiat,
joita ovat: – sääntöjen muuttaminen; sukuseuran purkaminen; sukuneuvoston ehdotukset;
jäsenistön määräaikana tekemät ehdotukset; muut yhdistyslain 23 §.ssä mainitut asiat

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
• hyväksytään kokouksen työjärjestys;
• esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot kolmelta edeltävältä kaudelta
• päätetään tilinpäätöksien vahvistamisista ja vastuuvapauden myöntämisistä
• vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
• vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraaville kolmelle (3) vuodelle
• määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä matka- ja päivärahakorvaukset
• valitaan esimies ja varaesimies
• valitaan sukuneuvoston varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle
• valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
• esitetään sukuneuvostolle sukuseuran seuraavia kolmea (3) kautta koskevia toimintaehdotuksia
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (*)
*Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta, jotta
sukuneuvosto ehtii käsitellä asian ja merkitä sen kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös sukuseuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä sukuseuran kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous ja joiden välissä on vähintään kaksi viikkoa, vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa, varoja käytetään ensin sukuseuran asioiden loppuunsaattamiseksi.
Loppuosa omaisuudesta luovutetaan Suomen sukututkimusseuralle.
Sukuseuran arkisto tulee saattaa säilytettäväksi joko Suomen sukututkimusseuralle tai Suomen valtionarkistolle.

11 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Näiden sääntöjen lisäksi sukuseuran toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.